Welcome to NAVA Chiang Mai!

  NAVA is Chiang Mai's leading source for high quality English teachers and English teaching programs.

  About

  The NAVA School of English provides highly trained, professional English teachers to over fifteen schools!

  AND WHAT DO WE DO?
  NAVA Chiang Mai

  สถาบันสอนภาษานาว่า (NAVA School of English) ได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1995 ในกรุงเทพมหานคร ต่อมาปี ค.ศ. 1999 สาขาเชียงใหม่ได้เปิดดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นและปรารถนาจะพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ 2ขวบ จนถึงระดับมัธยมปลายรวมทั้งบุคคลทั่วไปทุกระดับอายุ
  สถาบันสอนภาษานาว่า (NAVA School of English) ได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง มาเป็นเวลากว่า 14 ปี เพื่อช่วยกันพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker) ภายใต้ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

  นักเรียนไทยต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


  1. จัดหาหลักสูตรที่ดีเหมาะสมกับนักเรียนไทย
  2. ต้องทำให้นักเรียน รักภาษาอังกฤษและเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข
  3. จัดหาคุณครูผู้สอนที่มีคุณภาพ เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมาย
  4. จัดหาสื่อการเรียนที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับการเรียนรู้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

  1. สอนนักเรียนให้คุ้นเคยกับสำเนียงและการใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ
  2. สอนโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษาเท่านั้น
  3. สอนผ่านกิจกรรม การเล่น เพลง และการเคลื่อนไหว


  1. นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
  2. นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  3. นักเรียนมีความรักที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  4. นักเรียนมีความต้องการพัฒนาตนเองและต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง

  English camps

  The NAVA School of English provide a range of English camps for their students, varying from afternoon activites, to three-day holiday camps.

  Location Camps

  Sometimes our students and teachers get the opportunity to participate in English camps at beautiful resorts and gardens.  Both the students and teachers enjoy these locations as they provide a change of scenery from their school.

  School Camps

  Most of our camps happen at the contracted schools premises, as it provides an easier solution to logistics for the students.

  The students enjoy the change of pace, as what is usually the premise for their daily school routine, gets turned upside down with an abundance of games, activities and general crazyness.

   

  Overnight & Weekend Camps

  Sometimes our teachers get the opportunity to stay over at beautiful resorts for overnight and weekend camps. These camps are often held at fantastic resorts offering various activities to enjoy when the teaching day has finished.

   

  Summer Camps

  During summer, while the schools are closed, NAVA often holds camps for students who wish to continue studying.

   

  English Camp

  กิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศภายในโรงเรียน ออกไปนอกสถานที่ โดยนักเรียนจะเพลิดเพลินสนุกสนาน มีความสุขกับ การฝึกฝนภาษาอังกฤษ ผ่านเกมส์ เพลง กิจกรรม กลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยผ่านฐานต่างๆ อันเป็นการสร้างทัศนคติ ทำให้เกิดการรักที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทำให้เด็กเกิดความรู้สึกว่า ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่าง ที่คิดเกิดความเข้าใจ ความภูมิใจที่สามารถทำได้ในทุกๆกิจกรรม โดยทางสถาบันฯ ได้จัดทำ English Camp ในรูปแบบ Day camp คือไปเช้า-เย็นกลับ และ Overnight Camp คือ กิจกรรมแคมป์ที่นักเรียนใช้เวลาพักแรมที่ค่าย โดยทางสถาบันได้ออกแบบกิจกรรมสนุกสนานทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนด้วย

  หลักสูตร In-house

  The NAVA School of English offer various inhouse programs for students to further progress their English abilities and become confident English speakers.

  หลักสูตร In-house

  In-house classes at nava, chiang mai

  หลักสูตร In-house เรียนในสถาบันสอนภาษานาว่า วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. -12.00 น.
  จุดเด่นของ NAVA

  1. เรียนกับเจ้าของภาษา ผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนเด็กเล็ก โดยมีคุณครูชาวไทยเป็น ผู้ช่วยในห้อง
  2. ใช้หนังสือจากต่างประเทศ เช่น Cambridge, Mc.Mellan
  3. เรียนกลุ่มเล็ก ชั้นอนุบาล 10-12 คน
  ชั้นประถม 10-15 คน
  4. ห้องเรียนปรับอากาศพร้อมสื่อการสอนที่ทันสมัย
  5. เรียนภายในบรรยากาศร่มรื่น เสมือนบ้านอันอบอุ่น
  6. มีการทดสอบ 4 ทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน
  7. นักเรียนจะได้รับ Certificate และ Student Report เป็นรายบุคคล

  หลักสูตรโรงเรียน
  School Contract

  The NAVA School of English offer corporate English assistance to businesses and corporations who may work closely with foreigners.

  1.สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ
  ( ESL)
  2.หลักสูตรออกแบบมาตรฐานสากลแต่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการและตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
  3. มีเอกสารประกอบการเรียนและสื่อการเรียนการสอน
  4. มีการทดสอบทั้ง 4 ทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน

   

  Corporate english

  The NAVA School of English offer corporate English assistance to businesses and corporations who may work closely with foreigners.

  1.อบรมภาษาอังกฤษแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทห้างร้าน
  2.อาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการสอนในหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง
  3.ออกแบบหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

   

  นอกจากการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลายแล้วทางสถาบันมีโปรแกรมสำหรับอบรมภาษาอังกฤษคุณครู อาจารย์และบุคลากรภายในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษในวิชาชีพการสอนและเพื่อทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียนต่อไป

  Corporate english

  The NAVA School of English offer corporate English assistance to businesses and corporations who may work closely with foreigners.

  Corporate Training

  1.อบรมภาษาอังกฤษแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทห้างร้าน
  2.อาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการสอนในหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง
  3.ออกแบบหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

   

  Teacher Training

  นอกจากการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลายแล้วทางสถาบันมีโปรแกรมสำหรับอบรมภาษาอังกฤษคุณครู อาจารย์และบุคลากรภายในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษในวิชาชีพการสอนและเพื่อทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียนต่อไป

  Portfolio

  Take some time to browse our gallery and obtain an insight into what life is like at NAVA as an English teacher.

  Contact

  The NAVA School of English provides highly trained, professional English teachers to over fifteen schools!

  Get in touch with Us
  • ADDRESS: 4 Sookaseam Soi 8 T. Patan
   A. Muang Chiang Mai
   50300
   Chiang Mai
   Thailand
  • PHONE: (+66) 53-222-177
  • EMAIL: navachiangmai@hotmail.com
  • WEBSITE: www.navachiangmai.com
  OUR OFFICE
  Our office
  CONTACT US
  * required